0 brandový web

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
(ďalej len „VOP“)

 1. DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA

1.1   Definícia

Nižšie uvedené pojmy budú mať v týchto VOP nasledujúci význam:

Cena                     znamená kúpnu cenu produktu;

Kupujúci               znamená osobu, ktorá uzavrela s predávajúcim v súlade s čl. 3.1 zmluvu;

Náklady                znamená náklady spojené s balením a dodaním produktu kupujúcemu;

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v platnom znení;

Obchod                 má význam uvedený v čl. 2.2.;

Objednávka          má význam uvedený v čl. 3.1.;

Oznámenie           má význam uvedený v čl. 4.6.;

Podnikateľ           podnikateľom sa rozumie:

                              - osoba  zapísaná v obchodnom registri,

                              - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitého predpisu.        

Z toho vyplýva, že: Podnikateľom je vždy osoba zapísaná do obchodného registra. Osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri, je podnikateľ, ak má na rozsah predmetu podnikania živnostenské oprávnenie; alebo ak vykonáva činnosť podľa iných predpisov, ktorú možno charakterizovať ako podnikanie a ktorá si vyžaduje oprávnenie; alebo ak vykonáva poľnohospodársku výrobu zapísanú do evidencie (poľnohospodárska výroba zapísaná do obchodného registra je vždy podnikateľ) a je zameraná činiť tak za účelom dosiahnutia zisku, prípadne osobu, ktorá tak činí menom alebo na účet takejto osoby;

Potvrdenie            má význam uvedený v čl. 3.1.;

Pracovný deň        znamená taký deň, ktorý nepripadá ani na sobotu, ani na nedeľu a nie je ani uznaným štátnym sviatkom v Slovenskej republike;

Produkt                 má význam uvedený v č. 2.2.;

Predávajúci           znamená osobu uvedenú v čl. 2.1.;

Prevádzka             má význam uvedený v čl. 3.5.b);

Zmluva                  má význam uvedený v čl. 2.3.;

Zmluvná strana     znamená v závislosti od kontextu osobu predávajúceho, spotrebiteľa či podnikateľa;

Spotrebiteľ           znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy a inom jednaní s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;

VOP                      znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;

Záujemca             znamená spotrebiteľa alebo podnikateľa, ktorí majú záujem uzatvoriť zmluvu;

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení;

 

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov  v platnom znení.

1.2. Interpretácia

a) Názvy článkov a odsekov týchto VOP slúžia výhradne na jednoduchšiu orientáciu a nijako nevymedzujú, nemenia ani neovplyvňujú obsah alebo výklad týchto VOP.

b) Odkazy na články, odseky alebo prílohy objavujúce sa v texte týchto VOP sú odkazy na články, odseky alebo prílohy týchto VOP, ak nie je uvedené niečo iné.

c) V závislosti na kontexte, definície obsiahnuté v čl. 1.1. a tiež akékoľvek ďalšie výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a mužský rod zahŕňa aj ženský rod a naopak.

d) Definície uvedené v odseku 1.1. sa používajú rovnako pre jednotné a množné číslo definovaných pojmov.

e) Ak je v týchto VOP vymedzená akákoľvek doba slovami „bez zbytočného odkladu“, „bez omeškania“, alebo iným spôsobom, má sa za to, že sa jedná o dobu odpovedajúcu najkratšiemu času, ktorý by osoba potrebovala na vynaloženie všetkého úsilia na vykonanie príslušného úkonu alebo dosiahnutia príslušného cieľa.

f) Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý udalosť pripadá, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

2. Úvodné ustanovenie

2.1. Predávajúci

Majiteľom, predávajúcim a prevádzkovateľom obchodu je spoločnosť SILVINI s.r.o., so sídlom U Louže 380, Zdiby, PSČ 250 66, IČ 28933869, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložka 154066 (ďalej len „Predávajúci“).

2.2. Obchod

Internetový obchod umiestnený na internetovej adrese //eshop.silvini.com (ďalej len „Obchod“) zahŕňa elektronický objednávkový systém, prostredníctvom ktorého je možné objednávať produkty predávajúceho a ich varianty bližšie špecifikované na webových stránkach obchodu (ďalej len „Produkty“).

2.3. VOP

Tieto VOP upravujú právne vzťahy a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, uzatvorenú medzi predávajúcim na jednej strane a spotrebiteľom či podnikateľom na strane druhej za účelom kúpy produktov (ďalej len „Zmluva“). Tieto VOP ďalej upravujú postup pri uzatvorení zmluvy a sú záväzné aj pre osoby, ktoré sa zaregistrujú na webových stránkach obchodu.

Odlišné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením VOP. Pokiaľ zmluvy uzavreté s podnikateľmi obsahujú, alebo odkazujú na samostatné VOP predávajúceho, ktoré sú odlišné od VOP, použijú sa prednostne tieto samostatné VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo VOP ďalej meniť a dopĺňať, čím sa nedotkne práv a povinností zmluvných strán, ktoré vznikli po dobe účinnosti predošlého znenia VOP. Súčasťou zmluvy budú vždy VOP uverejnené na internetových stránkach obchodu v okamihu odoslania objednávky.

2.4. Právne predpisy

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP alebo zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisia s právnymi predpismi.

3. Zmluva

3.1. Uzatvorenie zmluvy

Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať zakúpený produkt kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje zakúpený produkt prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, samozrejme, všetko v súlade so znením           VOP.
Zmluva je uzatvorená na základe objednávky produktu, ktorú vytvoril záujemca prostredníctvom obchodu (ďalej len „Objednávka“) a následnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho,ktorá bola odoslaná záujemcovi na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol v objednávke (ďalej len „Potvrdenie)“ najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vykonania objednávky. V prípade, ak potvrdenie nebude doručené záujemcovi vo vyššie uvedenej lehote, potom zmluva nebude uzatvorená. Nad rámec vyššie uvedeného predávajúci potvrdí bezodkladne doručenie objednávky záujemcovi na jeho elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

Aby nedošlo k pochybnostiam, predávajúci výslovne stanovuje, že potvrdenie doručenia objednávky nie je potvrdením a na jeho základe nedochádza k uzatvoreniu zmluvy. Zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.  

 Zmluva sa môže uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. Aby nedošlo k pochybnostiam, predávajúci výslovne stanovuje, že všetky ponuky predaja produktov na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu, resp. odoslať potvrdenie ohľadom požadovaného produktu. Zmluva t.j. objednávka a potvrdenie sú archivované predávajúcim a na základe žiadosti kupujúceho ich predávajúci môže opätovne zaslať formou elektronickej pošty doručenej na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.2. Objednávka a potvrdenie

Objednávku možno zrealizovať prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webových stránkach obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä fakturačné údaje záujemcu, adresu elektronickej pošty záujemcu, telefónne číslo záujemcu, špecifikáciu objednaných produktov, ďalej údaj o požadovanom spôsobe úhrady ceny a nákladov, spôsob dodania a miesto doručenia objednaného produktu, prípadne uplatnenie zľavového kódu a tiež informáciu o výške nákladov.

Až do okamihu odoslania potvrdenia je záujemca oprávnený všetky údaje uvedené v objednávke s využitím elektronickej adresy alebo telefónnym číslom záujemcu uvedených v objednávke, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom umožňujúcim jednoznačnú identifikáciu záujemcu meniť, prípadne vziať objednávku späť, a to zaslaním požiadavky zmeny/vziať späť objednávku na adresu elektronickej pošty predávajúceho v kontaktných údajoch uvedených na internetových stránkach obchodu.

3.3. Výška ceny a nákladov

Webové rozhranie obchodu obsahuje aktuálne ceny produktov. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty a ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.

Informácie o jednotlivých produktoch a cena zostávajú v platnosti dovtedy, pokiaľ sú uvedené na webových stránkach obchodu. Z hľadiska zmluvy je rozhodujúca aktuálna cena v okamihu odoslania objednávky.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch. Predávajúci stanovuje ich výšku s ohľadom na sadzobník poplatkov príslušných doručovacích spoločností. Výška nákladov uvedená na webovom rozhraní obchodu sa vzťahuje len na prípady, kedy sú produkty doručované v rámci územia Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch bude výška nákladov stanovená predajcom individuálne v nadväznosti na sadzobníky príslušných doručovacích spoločností na doručovanie do zahraničia. V prípade, že cena zakúpenia produktov v rámci jednej zmluvy presiahne čiastku 50 eur vrátane DPH a tieto produkty budú doručované na území Slovenskej republiky, predávajúci si nebude účtovať tieto náklady.

3.4. Zľavové kupóny a poukážky

V prípade, že záujemca je držiteľom platného zľavového kupónu z darčekového certifikátu vydaného predávajúcim a v rámci objednávky uplatní daný zľavový kód, bude cena znížená zodpovedajúcim spôsobom.

Zľavy sa poskytujú z konečnej maloobchodnej ceny pred zľavou. Zľavový kupón sa nedá uplatniť na už zľavnené produkty. Zľava sa môže uplatniť len na produkty predávajúceho značku SILVINI.

Zľavový kupón môže záujemca uplatniť zadaním zľavového kódu do príslušného poľa pri dokončení objednávky. Po zadaní kódu do príslušného poľa bude záujemca informovaný o platnosti kupónu a o jeho akceptácii. Od ceny je odpočítaná odpovedajúca čiastka zľavy vyplývajúca zo zľavového kupónu.

Uplatnenie zľavových kupónov môže byť predávajúcim obmedzené alebo podmienené napr. dátumom platnosti darčekového certifikátu, alebo minimálnou výškou ceny objednaných produktov. Dátum platnosti je uvedený na darčekovom certifikáte. Záujemca nemôže uplatniť v rámci jednej objednávky viac zľavových kupónov, ktorých využitie je podmienené minimálnou čiastkou objednávky (napr. zľava 5 eur pri nákupe nad 30 eur sa môže uplatniť len jedenkrát pri jednom nákupe nad 30 eur).

3.5 Spôsob dodania a úhrady produktov

Kupujúci je oprávnený v rámci objednávky si zvoliť:

a) či budú cena a náklady uhradené v hotovosti, prevodom na účet predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay účtu,

b) či majú byť zakúpené produkty od predávajúceho doručené na miesto, ktoré uviedol záujemca, alebo budú produkty vyzdvihnuté na prevádzke: Pražská 239, 250 66 Zdiby (ďalej len „Prevádzka“).

Cena je splatná:

a) pri prevzatí produktu do rúk doručovateľa produktu, pokiaľ bol zakúpený produkt na základe požiadavky kupujúceho zaslaný tzv. na dobierku,

b) pri prevzatí produktu do rúk predávajúceho, pokiaľ bol produkt zakúpený na základe požiadavky kupujúceho vyzdvihnúť si produkt na prevádzke predávajúceho,

c) v ostatných prípadoch musí kupujúci uhradiť cenu do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na účet predajcu, ktorý je uvedený na potvrdení.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu finančnú čiastku vrátane nákladov. Ak záujemca v rámci objednávky zvolí platbu prevodom na účet predávajúceho alebo kartou, je oprávnený uhradiť cenu a náklady prevodom na účet uvedený v záverečnej rekapitulácii objednávky, prípadne prostredníctvom GoPay účtu v okamihu odoslania objednávky. V prípade neuzatvorenia zmluvy v stanovenej lehote na doručenie potvrdenia, bude takáto platba bez zbytočného odkladu predávajúcim vrátená záujemcovi. Zakúpené produkty budú predávajúcim v nadväznosti na voľbu spôsobu doručenia uvedenú v objednávke bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy a v prípadoch podľa tohto čl. 3.5. písm. c) pripísané spolu s výškou a cenou nákladov na účet predávajúceho,

a) odoslané na adresu uvedenú v objednávke spoločne s príslušným daňovým dokladom;

b) pripravené k vyzdvihnutiu na prevádzke. Túto skutočnosť predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom adresy elektronickej pošty alebo telefónneho čísla záujemcu uvedeného v objednávke.

Súčasťou donášky je vždy daňový doklad – faktúra, ktorá obsahuje celkovú výšku ceny,  nákladov a tiež údaj o ich splatnosti.

3.6 Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom, pokiaľ tieto VOP nestanovujú inak. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu zodpovednosti za vady produktu upravujú tieto VOP v čl. 4.4 a 4.5.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, akprodukty neboli pred dodaním upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre inú osobu do 14 dní odo dňa dodania týchto produktov.

Odstúpiť od zmluvy je možné buď prostredníctvom elektronickej pošty spotrebiteľa uvedenej v objednávke, alebo akýmkoľvek iným spôsobom preukázateľným jednoznačnú identifikáciu spotrebiteľa, doručením odstúpenia na adresu v kontaktných údajoch predávajúceho, a to bez uvedenia dôvodu a tiež bez sankcií. Na odstúpenie od zmluvy postupom vyššie uvedeným v predchádzajúcom odstavci možno využiť tiež formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na adrese: https://8313721a-47dc-4d52-96ea-2b1d2a56b20e.filesusr.com/ugd/b48d5e_fb88f8ae96374822a16ed045732a8558.pdf

Predávajúci následne po doručení odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi potvrdí na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke prijatie odstúpenia spotrebiteľa bez zbytočného odkladu.Ak spotrebiteľ využije právo odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, považuje sa stanovená lehota na odstúpenie od zmluvy za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle v jej priebehu predávajúcemu oznámenie, že odstupuje od zmluvy. Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný predávajúcemu vrátiť zakúpené produkty, na ktoré sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje a predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu za tieto produkty vrátane nákladov odpovedajúcich najlacnejšiemu spôsobu dodania produktov ponúkaného predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy, a to všetko najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto prostriedky skôr, akomu budú doručené príslušné produkty alebo preukázaním odoslania produktov predávajúcemu. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy nesie náklady spojené s vrátením produktov predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Aby sa predišlo pochybnostiam, predávajúci uvádza, že v prípade, ak kupujúci uplatnil pri kúpe produktov zľavový kupón, predávajúci vráti cenu zníženú o zľavu odpovedajúcu uplatnenému zľavovému kupónu. V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu produkt a objednávka, pri ktorej kupujúci uplatnil zľavový kupón, nebude po vrátení produktov spĺňať podmienky na poskytnutie zľavy, bude cena produktu vrátená kupujúcemu znížená o poskytnutú zľavu (napr. pri nákupe 2 produktov za 18 eur  za ks bude uplatnený nárok na zľavu vo výške 5 eur za celkovú cenu nákupu nad 30 eur. Pri vrátení 1ks produktu predávajúci uhradí kupujúcemu iba čiastku 13 eur, a nie 18 eur, vzhľadom na to, že uplatnenie zľavy vo výške 5 eur bolo podmienené nákupom nad 30 eur). Po uplynutí lehôt na odstúpenie od zmluvy uvedených vyššie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom alebo upravením týchto VOP.

3.7 Archivácia zmluvy

Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu piatich rokov a predávajúci je povinný zmluvu na žiadosť spotrebiteľa bez zbytočných odkladov spotrebiteľovi sprístupniť.

4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

4.1. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky produkty zakúpené kupujúcim na základe zmluvy. Predávajúci je zodpovedný za to, že zakúpený produkt je kupujúcemu doručený v objednanom množstve, v dobe doručenia má akosť, prevedenie a ďalšie vlastnosti špecifikované na webových stránkach obchodu, vyhovuje ostatným požiadavkám právnych predpisov a je ho možné použiť v súlade s účelom zmluvy. Ak nie je v zmluve uvedený účel, možno ho použiť obvyklým spôsobom.

Ak produkt nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, má vady. Za vadu produktu sa považuje aj dodanie iných než objednaných produktov alebo vady v dokladoch nutných na použitie produktov.
Ak plynie z prehlásenia predávajúceho alebo z príslušného dodacieho listu, že predávajúci dodal menšie než objednané množstvo produktov, potom sa na tieto chýbajúce produkty nevzťahuje tento reklamačný poriadok.

4.2. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho zavadyproduktov

Predávajúci nezodpovedá za vady produktov spôsobené v dôsledku nevhodného použitia produktov alebo inak spôsobené kupujúcim, opotrebovaním produktov spôsobené obvyklým používaním, ani za vady produktov, ktoré musel kupujúci pri vynaložení pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy s výnimkou prípadu, kedy kupujúci dostal od predávajúceho uistenie, že produkt je bez vád. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka a akosť podľa čl. 4.3.

4.3. Záruka na akosť

Predávajúci poskytuje na všetky produkty záruku na akosť po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.

Zárukou na akosť sa predávajúci zaväzuje, že zakúpený produkt bude po dobu 24 mesiacov odo dňa doručenia kupujúcemu spôsobilý k použitiu obvyklým spôsobom, alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak  je na produkte alebo doklade vzťahujúcom sa k produktu vyznačená doba použiteľnosti, či životnosti produktu, platí záručná doba stanovená v tomto článku.
Záruka na akosť sa nevzťahuje:

a)  pri produkte predávaného za nižšiu cenu za vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá;

b) na opotrebovanie produktu spôsobené obvyklým používaním,

c) u použitých produktov za vady zodpovedné miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal produkt pri prevzatí kupujúcim,

d) za vady produktov, ktoré po prevzatí spôsobil kupujúci, tretia osoba, alebo ktoré boli spôsobené vonkajšou udalosťou,

 e) na iné prípady, vyplývajúce z povahy veci.

4.4. Práva spotrebiteľa z chybného plnenia

Pokiaľ má produkt doručený spotrebiteľovi na základe zmluvy existujúce vady pri prevzatí kupujúcim, a to aj ak sa vady prejavia neskôr, pričom vady produktu, ktoré sa prejavia počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu, sa považujú za existujúce vady už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak; alebo vznikli neskôr ako pri prevzatí produktu kupujúcim a vznik týchto vád spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti; alebo vznikli v záručnej dobe podľa čl. 4.3., pokiaľ ich možno upraviť v režime čl. 4.3; má spotrebiteľ nasledujúce práva z chybného plnenia.

(i) Podstatné porušenie zmluvy

Ak výskyt vady produktu predstavuje podstatné porušenie zmluvy, spotrebiteľ má podľa vlastnej voľby právo na:

a) odstránenie vady dodaním nového produktu alebo jeho časti, pokiaľ sa týka iba tej časti bez vady, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady; alebo dodaním chýbajúceho produktu alebo jeho časti; alebo opravou produktu; pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, alebo

 b) primeranú zľavu z ceny,

c) odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ nevyužije svoje právo včas v súlade s čl. 4.6, má iba práva odpovedajúce nepodstatnému porušeniu zmluvy uvedené nižšie.

(ii)Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak výskyt vady predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy,spotrebiteľ má podľa vlastnej voľby právo na:

a) odstránenie vady, dodaním nového produktu bez vady, pokiaľ tento postup nie je neprimeraný vzhľadom na povahu vady; alebo ak sa jedná o vadu, ktorá sa dá odstrániť a produkt sa nedá riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád; pokiaľ sa vada týka  iba časti produktu, spotrebiteľ má právo len na dodanie tejto časti bez vady; opravou produktu, pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú vadu; alebo v prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu pre ktorú sa produkt nedá poriadne používať, alebo odstrániteľnú vadu  , ak sa produkt nedá poriadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, a tiež v prípade, kedy nie je odstránenie vady dodaním nového produktu alebo jeho časti možné alebo primerané, a súčasne ak to nie je neúmerné vzhľadom na povahu vady, najmä ak sa vada nedá odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ môže

 b) odstúpiť od zmluvy; alebo ak si spotrebiteľ neuplatnil právo na odstránenie vady a ak neodstúpil od zmluvy, alebo ak nemôže predávajúci odstrániť vadu;

c)požadovať primeranú zľavu z ceny.
Právo požadovať primeranú zľavu z ceny má spotrebiteľ aj v prípade, že predávajúci nemôže vadu odstrániť, ako aj v prípade, keď predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by spotrebiteľovi pri vykonaní nápravy spôsobil značné ťažkosti.Pokiaľ spotrebiteľ neuplatní právo na zľavu z ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť, pokiaľ spotrebiteľ nezvolil spôsob odstránenia vád podľa vlastnej voľby opravením produktu alebo dodaním nového produktu; voľba nesmie spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady. Ak má produkt vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a ak sa jedná o produkt predávaný už ako používaný spotrebiteľ má namiesto práva na výmenu produktu podľa bodov (i) a (ii) vyššie, právo na primeranú zľavu z ceny.

 

4.5. Práva podnikateľa z chybného plnenia

Ak má produkt doručený podnikateľovi na základe zmluvy existujúce vady už pri prevzatí podnikateľom, a to aj keď sa prejavia neskôr; vady vzniknuté neskôr ako pri prevzatí produktu podnikateľom, a vznik týchto vád spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti; vzniknuté v záručnej dobe podľa čl. 4.3; má podnikateľ právo na:

a) odstránenie vady, a to podľa voľby predávajúceho dodaním chýbajúceho produktu alebo jeho časti; alebo opravou produktu alebo jeho časti; alebo výmenou produktu alebo jeho časti, pokiaľ sa nejedná o opraviteľnú vadu; a v prípade, že sa bude jednať o neodstrániteľnú vadu,

b) odstúpenie od zmluvy.

4.6. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený  uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytla pri kúpe produktov v záručnej dobe podľa čl. 4.3.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si zakúpené produkty pri ich doručení a presvedčí sa o ich vlastnostiach a množstve. Prípadné vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, ihneď po ich zistení, najneskôr však v záručnej dobe podľa čl.4.3. Ak kupujúci neoznámi vadu produktu včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi vady produktu a uplatní si zvolené právo z chybného plnenia vzniknuté podľa čl. 4.4. alebo podľa 4.5., oznámením, ktoré kupujúci odošle z mailovej adresy uvedenej v objednávke na emailovú adresu predávajúceho uvedenú na webových stránkach obchodu, alebo písomným oznámením odoslaným na adresu sídla predávajúceho alebo prevádzky, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý predávajúcemu umožní nepochybnú identifikáciu kupujúceho (ďalej len „Oznámenie“).

V oznámení kupujúci označí zistenú vadu alebo presne popíše, ako sa vada prejavuje. Spotrebiteľ ďalej uvedenie nárok, ktorý si uplatňuje voči predávajúcemu, prípadne alternatívne niekoľko nárokov za sebou (napr. pre prípad, že sa ukáže, že sa vada nedá odstrániť, alebo nedôjde k dohode o výške poskytnutej zľavy). Právo z chybného plnenia je možné uplatniť tiež samostatným oznámením najneskôr bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia, ktoré voľbu príslušného práva z chybného plnenia neobsahovalo.

Predávajúci je povinný prijať oznámenie v sídle predávajúceho alebo na prevádzke. Za deň oznámenia vady a uplatnenia si nároku sa považuje deň doručenia oznámenia kupujúceho predávajúcemu.

Nároky uvedené v oznámení z dôvodu tej istej vady môže spotrebiteľ meniť iba so súhlasom predávajúceho, alebo pokiaľ kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa preukáže ako neopraviteľná vada, ako aj v ďalších prípadoch a za podmienok stanovených v týchto VOP. V prípade, že predávajúci v nadväznosti na uplatnenie nároku spotrebiteľovi neodstráni oznámené vady v primeranej dobe, poprípade načas, alebo ak spotrebiteľovi oznámi, že vady neodstráni, môže spotrebiteľ namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ustanovenie tohto článku platí takisto rovnako aj pri postupe na uplatnenie týchto nárokov.

Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vady produktu oprávnene, neplynie doba na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba podľa čl. 4.3 po dobu, po ktorú kupujúci nemôže produkt používať.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov podľa čl. 4.4, pokiaľ tieto náklady uviedol v oznámení alebo iným spôsobom oznámenia predávajúcemu do jedného mesiaca po uplynutí doby na uplatnenie nárokov z vád.

4.7. Vybavenie reklamácie

Predávajúci doručí spotrebiteľovi vhodným spôsobom (s ohľadom na formu oznámenia) bez zbytočných odkladov po prijatí oznámenia písomné potvrdenie obsahujúce údaje o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje nároky, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť aj písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia.

Reklamácia a uplatnené nároky musia byť vybavené a písomné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenia zamietnutia reklamácie a ďalšie vhodné dodatočné informácie (napr. kedy a kde je produkt pripravený k vyzdvihnutiu a pod.) musí byť kupujúcemu doručené najneskôr v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúcemu, pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia doba.

V prípade, že reklamácia nebude v tejto lehote predávajúcim vybavená, vznikajú spotrebiteľovi rovnaké nároky, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Ak neodstráni predávajúci vady produktu v stanovenej lehote v tomto článku VOP vyššie, môže podnikateľ oznámiť predávajúcemu, že chce odstúpiť od zmluvy a súčasne chce predávajúcemu poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie vád uvedených v oznámení. Pokiaľ predávajúci neodstráni vady ani v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady produktu neodstráni, môže podnikateľ odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci je za účelom rozhodnutí predávajúceho a prípadného vybavenia nárokov podľa predchádzajúcich odsekov povinný vhodným spôsobom a podľa pokynov predávajúceho sprístupniť predávajúcemu produkty, ktorých sa uplatnené nároky týkajú.

4.8. Súvisiace práva a povinnosti kupujúceho

Pri odstúpení od zmluvy alebo pri dodaní nového produktu vráti kupujúci predávajúcemu pôvodne dodaný  produkt, a to v prípade spotrebiteľa na náklady predávajúceho, inak na náklady podnikateľa. Ohľadom odovzdania ceny a produktu sa použije postup podľa čl. 3.6., a to aj pre prípady, kedy je nakupujúcim podnikateľ. Podnikateľovi sa s cenou nevracajú náklady.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového produktu, pokiaľ nemôže produkt vrátiť v tom stave, v akom ho prijal. Neplatí to ak:
a) došlo k zmene stavu produktu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady produktu,

b) kupujúci použil produkt ešte pred objavením vady,

c)kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia produktu v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím,

d) kupujúci predal produkt ešte pred objavením vady, alebo pozmenil produkt pri obvyklom použití;

ak sa tak z časti stalo, kupujúci vráti predávajúcemu, to, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky jeho prospechu z použitia produktu. Spotrebiteľ je oprávnený s akoukoľvek sťažnosťou na postup predávajúceho sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

5. Spracovanie osobných údajov a archivácia zmluvy

Jaké o údaje o Vás shromažďujeme?

Společnost Silvini s.r.o., se sídlem Zdiby, U Louže 380, PSČ 250 66, IČ 289 33 869, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154066 (dále jen „Silvini“), jakožto správce, od Vás shromažďuje následující informace:

1) Informace, jež nám poskytnete

Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách, nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem, včetně např. osobního vyzvednutí objednávky na naší prodejně. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Pro úplnost uvádíme, že mezi informace, které od Vás získáváme, patří jméno, příjmení, dodací adresa, email a telefonní číslo pro přepravní společnost a pro účely zasílání obchodních sdělení.

2) Automatické informace

Přijímáme a v některých případech vyhodnocujeme některé informace při každé interakci s Vámi. Například, stejně jako řada jiných webových stránek, získáváme informace určitého typu, pokud prostřednictvím svého prohlížeče realizujete přístup ke stránkám www.silvini.cz, a to včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému nebo data a času, kdy jste využili našich služeb. Můžeme také shromažďovat údaje o kliknutích a o stránkách, které se vám zobrazily. V případě, že využíváte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o poloze, selhání aplikace a jiných systémových aktivitách.

3) E-mailová komunikace

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud si nepřejete, aby Vám byly takové materiály zaslány, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: obchod,silvini,com,obchod[ZAVINAC]silvini.com. V případě dokončení objednávky Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce.

4) Informace z ostatních zdrojů

Vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Využíváme také služeb poskytovatelů třetích stran pro zpracování plateb mezi kupujícím a prodávajícím. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše objednávky a ujistili se, že je s Vaší objednávkou vše v pořádku.

Věková omezení: Společnost Silvini záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o nichž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost Silvini může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

 

Proč naše společnost shromažďuje a využívá vaše osobní údaje?

Shromážděné údaje využíváme různými způsoby. Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

 1. Plnění zákonných povinností

Jak je uvedeno pod bodem 1) Informace, které nám poskytujete, většinu z poskytnutých osobních údajů potřebujeme primárně pro účely plnění uvedených zákonných povinností.

 1. Uzavření a plnění smlouvy o nákupu

Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a vyřízení Vaší objednávky a na jejím základě k plnění smlouvy mezi provozovatelem a spotřebitelem, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

 1. Marketingové aktivity

Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou našeho e-shopu www.silvini.cz, s vytvořením objednávky z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoliv rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

 1. Další komunikace s vámi

V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytli. Zpracováváme rovněž komunikaci, kterou zašlete Vy nám. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

  1. Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás a týkají se Vaší objednávky.
  2. V případě, že nedokončíte svoji online objednávku, je možné, že Vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou objednávku. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu vyplňovat doručovací údaje.
  3. Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo Vás požádáme o ohodnocení Vaší zkušenosti s naší společností.
 1. Zlepšování našich služeb

Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat naše služby a zkušenost našich zákazníků, ale také pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich online služeb. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám, aby její používání pro Vás bylo snadné a pohodlné.

 

Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

 1. Plnění smlouvy

Využití Vašich informací je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou. Pokud například využíváte naše služby k provedení online objednávky, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a připravit objednávku v rámci plnění smlouvy s Vámi.

 1. Oprávněné zájmy

Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek a newsletterů, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

 1. Souhlas

V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás můžeme pořádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu obchod,silvini,com,obchod[ZAVINAC]silvini.com

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Naše společnost může v určitých případech sdílet informace s třetími stranami, a to zejména:

 1. Třetí strany jako zpracovatelé osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů můžeme také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely. Mezi tyto třetí osoby patří dodavatelé SW řešení, provozovatelé newsletterových systémů, účetní a přepravní společnost

 1. Příslušné orgány

Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

Jak využíváme soubory typu Cookie?

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování, jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany.

Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu Vašich osobních údajů?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury, technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem o vymazání z této databáze, zašlete nám e-mail na: obchod,silvini,com,obchod[ZAVINAC]silvini.com.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom Váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat Vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití Vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí.

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

 

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu obchod,silvini,com,obchod[ZAVINAC]silvini.com nebo poštou na adrese SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnou českou legislativou o ochraně osobních údajů.

 

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

5.1. Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje záujemcov a kupujúcich v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov na účely:

a) jednania o u zatvorení zmluvy a výkon práv a povinností zo zmluvy v rozsahu:

- meno,

- priezvisko,

- fakturačná adresa,

- doručovacia adresa,

- e-mailová adresa,

- telefónne číslo     

b) registrácia na webových stránkach obchodu v rozsahu:

- meno,

- priezvisko,

- fakturačná adresa,

- doručovacia adresa,

- e-mailová adresa,

- telefónne číslo              

c) marketingu a ďalšej obchodnej komunikácie v rozsahu:

- meno,

- priezvisko,

- fakturačná adresa,

- doručovacia adresa,

- e-mailová adresa,

- telefónne číslo          

Uvedenie údajov (tie, ktoré sú uvedené vyššie) je dobrovoľné. Bez uvedených údajov uvedených vyššie na účely podľa bodu 5.1. písm. a) nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Predávajúci nezodpovedá za správnosť vyššie uvedených údajov poskytnutých kupujúcim, ani za akékoľvek škody, či iné nepriaznivé následky vzniknuté z dôvodu poskytnutia nesprávnych údajov zo strany kupujúceho.

5.2. Spôsob spracovania osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje podľa tohto článku prostredníctvom automatizovaných prostriedkov v rámci informačného systému predávajúceho, ale aj manuálne. Spracovanie osobných údajov vykonávajú zamestnanci predávajúceho v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi podľa tohto článku, sú viazané mlčanlivosťou.

5.3. Sprístupnenie osobných údajov

Pri voľbe iného spôsobu doručenia než osobného odberu budú doručovacím spoločnostiam sprístupnené osobné údaje podľa 5.1. v rozsahu:

- meno,

- priezvisko,

- doručovacia adresa,

- telefónne číslo.

5.4.  Práva záujemcu/kupujúceho

Predávajúci je povinný na základe žiadosti záujemcu/kupujúceho, poskytnúť mu informáciu o spracovaní jeho konkrétnych osobných údajov v zákonnom rozsahu. Za poskytnutie týchto informácií je predávajúci oprávnený požiadať o náhradu nákladov nevyhnutých na poskytnutie týchto informácií.

Ak sa záujemca/kupujúci domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov prebieha v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo s ochranou jeho súkromného života, má právo požiadať predávajúceho o vysvetlenie, prípadne ho môže požiadať o odstránenie tohto stavu najmä opravou, blokovaním, doplnením alebo likvidáciou spracovaných osobných údajov.

Ak predávajúci uzná žiadosť podľa predchádzajúceho odseku ako oprávnenú, bezodkladne odstráni chybný stav. Predávajúci taktiež bez zbytočného odkladu informuje záujemcu/kupujúceho o vykonaní jeho žiadosti podľa predchádzajúceho odseku.

5.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Záujemca potvrdením objednávky či registráciou na webových stránkach obchodu súhlasí s poskytnutím, zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to v rozsahu a k účelu uvedeného v čl. 5.1.b) a 5.1.c). Záujemca zároveň s udelením tohto súhlasu prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné a sú poskytnuté dobrovoľne.

Záujemca tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú. Záujemca má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho: SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby prípadne v elektronickej forme na adresu: obchod,silvini,com,obchod[ZAVINAC]silvini.com.

Záujemca ďalej prehlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich z § 12 a § 21Zákona o ochrane osobných údajov uvedených v článku 5.4., súčasne si je vedomý toho, že tento súhlas môže písomne kedykoľvek odvolať.