1. DEFINÍCIA A VÝKLAD

1.1 Definície

Nasledujúce pojmy majú v týchto VOP nasledujúci význam:

Cena

znamená kúpnu cenu Výrobku;

Kupujúci

znamená osobu, ktorá uzavrela s Prevádzkovateľom Zmluvu v súlade s článkom 3.1;

Náklady

znamená náklady spojené s balením a dodaním Výrobku Kupujúcemu;

Občiansky zákonník

znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

Obchod

má význam uvedený v článku 2.2;

Objednávka

má význam uvedený v článku 3.1;

Oznámenia

má význam uvedený v článku 4.7;

Podnikateľ

znamená osobu, ktorá pri uzatváraní Zmluvy, ak jej predmet súvisí s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou tejto osoby, a pri inom styku s Prevádzkovateľom vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom s úmyslom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku, alebo osobu, ktorá tak robí v mene alebo na účet tejto osoby;

Potvrdenie

má význam uvedený v článku 3.1;

Pracovný deň

znamená deň, ktorý nepripadá na sobotu alebo nedeľu a nie je uznaným štátnym sviatkom v Českej republike;

Produkt

má význam uvedený v článku 2.2;

Poskytovateľ

znamená osobu uvedenú v článku 2.1;

Založenie

má význam uvedený v článku 2.1;

Zmluva

má význam uvedený v článku 2.3;

Zmluvná strana

znamená v závislosti od kontextu osobu Prevádzkovateľa, Spotrebiteľa alebo Podnikateľa;

Spotrebiteľ

znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a v iných vzťahoch s Prevádzkovateľom koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;

GTC

znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky;

Záujemcovia

znamená Spotrebiteľov alebo Podniky, ktorí majú záujem o uzavretie Zmluvy;

Zákon o ochrane spotrebiteľa

znamená zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

1.2. Výklad

a) Názvy článkov a odsekov týchto VOP slúžia len na uľahčenie orientácie a nedefinujú, nemenia ani neovplyvňujú obsah alebo výklad týchto VOP;

b) Odkazy na články, odseky alebo prílohy uvedené v texte týchto VOP sa vzťahujú na články, odseky alebo prílohy týchto VOP, ak nie je uvedené inak;

c) V závislosti od kontextu zahŕňajú definície v článku 1.1 a všetky ostatné výrazy v jednotnom čísle aj množné číslo a mužský rod zahŕňa aj ženský rod a naopak;

d) Ak je v týchto VOP akákoľvek lehota vymedzená slovami "bez zbytočného odkladu", "bezodkladne" alebo iným podobným výrazom, považuje sa za ňu lehota zodpovedajúca najkratšiemu času, ktorý by vynaložila starostlivá osoba pri vynaložení všetkého úsilia na vykonanie príslušného úkonu alebo dosiahnutie príslušného cieľa;

e) Lehota určená na dni začína plynúť dňom nasledujúcim po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na deň, ktorý sa svojím názvom alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak takýto deň v poslednom mesiaci nie je, koniec lehoty pripadne na posledný deň tohto mesiaca. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Prevádzkovateľ

Majiteľom a prevádzkovateľom Obchodu je spoločnosť SILVINI s.r.o., so sídlom U Louže 380, Zdiby, PSČ 250 66, IČO 28933869, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 154066, tel: +420 773 711 100, e-mail: info@silvini.com (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Kamenné priestory Prevádzkovateľa sa nachádzajú na adrese Pražská 239, Zdiby PSČ 250 66 (ďalej len "Priestory").

 

2.2. Obchod

Internetový obchod umiestnený na adrese www.silvini.sk (ďalej len "Obchod") obsahuje elektronický objednávkový systém, prostredníctvom ktorého je možné objednať výrobky Prevádzkovateľa a ich varianty bližšie špecifikované na webovej stránke Obchodu (ďalej len "Výrobok").

 

2.3. VOP

Tieto VOP upravujú právne vzťahy a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej za účelom kúpy Produktov (ďalej len "Zmluva"). Tieto VOP ďalej upravujú postup pri uzatváraní Zmluvy a sú záväzné aj pre osoby, ktoré sa zaregistrujú na webovej stránke Obchodu.

Akékoľvek odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením VOP. Ak Zmluvy uzatvorené s Podnikateľmi obsahujú alebo odkazujú na osobitné VOP Prevádzkovateľa odlišné od týchto VOP, majú prednosť tieto osobitné VOP.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ďalšie zmeny a doplnenia VOP bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté počas platnosti predchádzajúcej verzie VOP. VOP zverejnené na webovej stránke obchodu v čase zadania objednávky sú vždy súčasťou zmluvy. Na právne vzťahy vzniknuté po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP, s ktorým mal Kupujúci možnosť oboznámiť sa pred odoslaním Objednávky, sa vždy vzťahuje nové znenie VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné od 6. januára 2023.

 

2.4 Právne predpisy

Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vzťahujú sa na neho aj ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

2.5 Rozhodné právo

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa riadia českým právom. Ak právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, je dohodnuté, že právny vzťah sa riadi českým právom a že všetky spory rozhoduje český súd, ktorý je všeobecným súdom Prevádzkovateľa.

 

2.6 Sťažnosti a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, s akoukoľvek sťažnosťou na postup Prevádzkovateľa.

Rovnako v prípade, že medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 796/44, 100 00 Praha 1, webové stránky: https://www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz

Spotrebitelia môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

3. DOHODA

3.1. Uzavretie zmluvy

Uzatvorením Zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať Kupujúcemu zakúpený Produkt a Kupujúci sa zaväzuje zakúpený Produkt prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Cenu, to všetko v súlade so znením Zmluvy a týchto VOP.

Zmluva sa uzatvára na základe objednávky Produktu, ktorú Zákazník uskutoční prostredníctvom Obchodu (ďalej len "Objednávka") a potvrdenia tejto Objednávky Prevádzkovateľom na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke (ďalej len "Potvrdenie") do troch (3) pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky. V prípade, že Žiadateľ nedostane Potvrdenie vo vyššie uvedenej lehote, Zmluva nebola uzavretá. Okrem vyššie uvedeného Prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na e-mailovú adresu Záujemcu uvedenú v Objednávke skutočné doručenie Objednávky Prevádzkovateľovi. Aby sa predišlo pochybnostiam, Prevádzkovateľ výslovne uvádza, že potvrdenie o doručení Objednávky nie je Potvrdením a nevedie k uzavretiu Zmluvy.

Zmluva je uzavretá okamihom doručenia Potvrdenia spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku. Zmluva môže byť uzatvorená len v českom jazyku. Aby sa predišlo pochybnostiam, Poskytovateľ výslovne stanovuje, že všetky ponuky na predaj Produktov umiestnené vo webovom rozhraní Obchodu sú nezáväzné a Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu alebo zaslať Potvrdenie týkajúce sa požadovaného Produktu.

Zmluva, t. j. Objednávka a Potvrdenie, je archivovaná Prevádzkovateľom a môže byť poskytnutá Kupujúcemu na jeho žiadosť opätovným zaslaním na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

 

3.2 Objednávka a potvrdenie

Objednávku môžete zadať prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä fakturačné údaje Zákazníka, e-mailovú adresu a telefónne číslo Zákazníka, špecifikáciu objednaných Výrobkov, výšku Ceny a Nákladov, požadovaný spôsob úhrady Ceny a Nákladov, spôsob a miesto dodania objednaného Výrobku a prípadne uplatnenie zľavového kódu.

Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci je oprávnený až do okamihu odoslania Potvrdenia meniť všetky údaje uvedené v Objednávke, a to prostredníctvom elektronickej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho uvedeného v Objednávke, prípadne iným spôsobom, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho, alebo od Objednávky odstúpiť zaslaním žiadosti o zmenu/odstúpenie od Objednávky na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa uvedenú v kontaktných údajoch uvedených na internetovej stránke Obchodu.

 

3.3. Výška ceny a nákladov

Webové rozhranie obchodu obsahuje aktuálne ceny produktov. Prevádzkovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty, a preto sú Ceny uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je výslovne uvedené inak.

Informácie o jednotlivých Výrobkoch a Cene zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú uvedené na webovej stránke obchodu. Na účely Zmluvy je rozhodujúca Cena platná v čase zadania Objednávky.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch, ktorých výšku určuje Prevádzkovateľ s ohľadom na sadzobníky poplatkov príslušných doručovateľských spoločností. Výška nákladov uvedená vo webovom rozhraní Obchodu sa vzťahuje len na prípady, keď sú Produkty doručované na území Českej republiky. V ostatných prípadoch určí výšku nákladov Prevádzkovateľ individuálne s ohľadom na tarify príslušných doručovateľských spoločností pre doručovanie do zahraničia.

V prípade, že cena Produktov zakúpených v rámci jednej Zmluvy (na základe jednej Objednávky) presiahne sumu 2 000,00 Kč vrátane DPH a tieto Produkty budú dodané na území Českej republiky, Prevádzkovateľ nebude účtovať Náklady.

 

3.4 Zľavové kupóny a poukážky

Ak je Zákazník držiteľom platného zľavového kupónu alebo kódu darčekového certifikátu vydaného Prevádzkovateľom a uplatní zľavový kupón alebo kód darčekového certifikátu ako súčasť Objednávky, Cena sa primerane zníži.

Zľavy zo zľavových kupónov sa vzťahujú na konečnú maloobchodnú cenu pred zľavou. Zľavový kupón nemožno uplatniť na už zľavnené Výrobky a možno ho uplatniť len na Výrobky Prevádzkovateľa, t. j. Výrobky značky SILVINI. Zľavový kód nie je možné uplatniť, ak si kupujúci ako spôsob dopravy zvolil prípravu výrobku na vyzdvihnutie v predajni jedného z partnerských obchodov (možnosť "vyzdvihnutie v predajni"). Darčekový certifikát je možné použiť na všetky produkty a na platbu akýmkoľvek spôsobom.

Zľavový kupón alebo kód z darčekového certifikátu je možné uplatniť zadaním zľavového kupónu alebo kódu do príslušného poľa pri dokončovaní objednávky. V prípade, že je zľavový kupón alebo kód platný, po zadaní príslušného zľavového kupónu alebo kódu je Záujemca informovaný o jeho prijatí a suma zodpovedajúca zľave vyplývajúcej zo zľavového kupónu alebo suma z darčekového poukazu sa odpočíta od Ceny.

Použitie zľavových kupónov alebo kódov z darčekového certifikátu môže byť obmedzené alebo podmienené Prevádzkovateľom, napr. dátumom platnosti darčekového certifikátu alebo minimálnou cenou objednaných produktov. Dátum platnosti je uvedený na darčekovom certifikáte.

Záujemca nemôže v rámci jednej Objednávky uplatniť viac ako jeden zľavový kupón, ktorého uplatnenie je podmienené minimálnou výškou Objednávky (napr. zľavu 200,- Sk pri nákupe nad 1 000,- Sk možno uplatniť len raz pri jednom nákupe nad 1 000,- Sk).

 

3.5 Čas a spôsob dodania Produktov a zaplatenia Ceny a Nákladov

Kupujúci je oprávnený vybrať si v rámci Objednávky

a) či sa Cena a Náklady budú platiť v hotovosti alebo kartou pri prevzatí, online kreditnou kartou alebo online okamžitým prevodom, alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay;

b) či zakúpené Výrobky má Prevádzkovateľ doručiť na miesto určené Zákazníkom, alebo či majú byť pripravené na vyzdvihnutie v prevádzke Prevádzkovateľa (možnosť "SILVINI - sídlo Zdiby") alebo v predajni niektorej z partnerských predajní (možnosť "vyzdvihnúť v predajni").

Kupujúcemu sú ponúkané osobitné možnosti platby v súvislosti so zvoleným spôsobom dodania výrobkov v rámci objednávky.

Cena a náklady sú splatné:

a) pri prevzatí Výrobku do rúk doručovateľa Výrobku, ak boli zakúpené Výrobky zaslané na dobierku (jednou z prepravných spoločností so zvolenou možnosťou platby na dobierku) na žiadosť Kupujúceho;

b) pri prevzatí Výrobku do rúk Prevádzkovateľa (alebo jeho zástupcu), ak boli zakúpené Výrobky pripravené na vyzdvihnutie v prevádzke Prevádzkovateľa alebo v niektorej z partnerských predajní na žiadosť Kupujúceho;

c)   v ostatných prípadoch do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy na účet Prevádzkovateľa uvedený v Potvrdení.

Ak sa Zákazník rozhodne uhradiť Cenu a Náklady prevodom na účet Prevádzkovateľa (okamžitý online prevod) alebo kartou (online platobná karta), je oprávnený uhradiť Cenu a Náklady prevodom na účet uvedený v záverečnej rekapitulácii Objednávky alebo prostredníctvom účtu GoPay v čase odoslania Objednávky. V tomto prípade sa finančné prostriedky zaplatené v čase uzavretia Zmluvy započítajú na Cenu a Náklady. V prípade, že Zmluva nebude uzavretá v lehote stanovenej na doručenie Potvrdenia, Prevádzkovateľ túto platbu Žiadateľovi bez zbytočného odkladu vráti.

Prevádzkovateľ nie je povinný odovzdať Výrobky Kupujúcemu pred úplným zaplatením Ceny a Náklady.

Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pred dodaním Výrobkov a po zaplatení Ceny a Nákladov, Prevádzkovateľ poukáže sumu zodpovedajúcu zaplatenej Cene a Nákladom na bankový účet, z ktorého bola zaplatená, do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia. Prevádzkovateľ je povinný urobiť to isté v prípade, že Cena a Náklady alebo ich časť budú uhradené bez následného uzavretia Zmluvy. V takom prípade lehota začína plynúť od okamihu, keď je zrejmé, že Zmluva nebude uzavretá (od uplynutia lehoty na zaplatenie celej sumy Ceny a nákladov alebo od uplynutia lehoty na doručenie Potvrdenia).

Zakúpené Produkty Prevádzkovateľ dodá podľa výberu spôsobu dodania uvedeného v Objednávke bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy a v prípadoch podľa tohto článku 3.5 písm. c) vyššie aj po pripísaní Ceny a Nákladov na účet Prevádzkovateľa,

a)  zaslať na adresu uvedenú v objednávke spolu s príslušným daňovým dokladom;

b) pripravené na vyzdvihnutie v predajni Prevádzkovateľa alebo v partnerskej predajni, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho uvedeného v Objednávke. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si Výrobky do 30 dní od oznámenia, že Výrobky sú pripravené na vyzdvihnutie.

Výrobky budú kupujúcemu dodané bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia zmluvy. Ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s dodaním Výrobku, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy, ak Prevádzkovateľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Kupujúcim. K dodávke bude vždy priložený daňový doklad - faktúra, ktorá bude obsahovať celkovú sumu Ceny a Náklady, ako aj údaj o ich splatnosti.

Prevzatím výrobkov kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nim.

Ak nedôjde k úhrade Ceny a nákladov do dátumu splatnosti, Objednávka zaniká. Ak už bola zmluva uzavretá, zmluva sa v takom prípade ukončí. Ak sa výrobky neprevezmú v lehote na prevzatie výrobkov, zmluva sa ukončí. Podobne sa zmluva ukončí, ak doručovateľ vráti Výrobky Prevádzkovateľovi z dôvodu ich neprevzatia Kupujúcim. V súvislosti s prípadným vrátením zaplatenej Ceny a Nákladov bude Prevádzkovateľ postupovať v súlade s ustanoveniami tohto článku VOP. Strany sa môžu dohodnúť na inom postupe.

 

3.6 Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom, ak tieto VOP neustanovujú inak. Odstúpenie od Zmluvy z dôvodu zodpovednosti za vady Výrobku je upravené v týchto VOP v článku 4 - REKLAMAČNÝ PORIADOK.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku zo strany spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní, ktorá uplynie štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia výrobkov spotrebiteľom.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade Výrobkov, ktoré boli vyrobené podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo prispôsobené jeho osobným potrebám, a v prípade Výrobkov v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, čo ich Spotrebiteľ porušil.

Odstúpenie od Zmluvy je možné vykonať akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením Spotrebiteľa adresovaným Prevádzkovateľovi, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu Spotrebiteľa (napr. prostredníctvom elektronickej adresy Spotrebiteľa uvedenej v Objednávke). Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ doručiť na ktorúkoľvek z adries uvedených v kontaktných údajoch prevádzkovateľa na webovej stránke obchodu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.

Prevádzkovateľ potvrdí Spotrebiteľovi na jeho elektronickú adresu uvedenú v Objednávke prijatie odstúpenia od Zmluvy bez zbytočného odkladu po jeho doručení Prevádzkovateľovi.

Ak Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy, stanovená lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle Prevádzkovateľovi oznámenie, že odstupuje od Zmluvy počas lehoty na odstúpenie.

V prípade odstúpenia od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať Výrobky Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy. Lehota je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Výrobky pred jej uplynutím.

Pri odstúpení od Zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky (t. j. Cenu a Náklady) prijaté od Spotrebiteľa na základe Zmluvy, a to rovnakým spôsobom. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Výrobkov ako najlacnejší spôsob ponúkaný Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti Spotrebiteľovi náklady na dodanie Výrobkov vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Výrobkov. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako Spotrebiteľ dostane Výrobky alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o tom, že Výrobky boli Prevádzkovateľovi vrátené, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením výrobkov.

Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi len za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobkov v dôsledku zaobchádzania s Výrobkami iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Výrobkov.

Aby sa predišlo pochybnostiam, Prevádzkovateľ uvádza, že ak Kupujúci pri kúpe Výrobkov uplatnil zľavový kupón, Prevádzkovateľ mu vráti Cenu zníženú o zľavu zodpovedajúcu uplatnenému zľavovému kupónu. V prípade, že Kupujúci vráti Prevádzkovateľovi Výrobok(y) a Objednávka, pri ktorej Kupujúci uplatnil zľavový kupón, po vrátení Výrobku nespĺňa podmienky na poskytnutie zľavy, bude Cena vráteného Výrobku Kupujúcemu znížená o poskytnutú zľavu (napr. pri kúpe 2 Výrobkov za 600,- Sk za kus bude uplatnená zľava 200,- Sk pri celkovej kúpnej cene nad 1.000,- Sk. Pri vrátení 1 výrobku Prevádzkovateľ vyplatí Kupujúcemu iba sumu 400,- Sk, nie 600,- Sk, a to z dôvodu, že zľava 200,- Sk bola podmienená nákupom nad 1.000,- Sk).

Po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tejto časti VOP je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom alebo upravených týmito VOP.

 

3.7 Archivácia zmluvy

Prevádzkovateľ archivuje zmluvu po dobu piatich (5) rokov a na žiadosť spotrebiteľa ju bez zbytočného odkladu sprístupní.

 

4. POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené kupujúcim na základe zmluvy. V prvom oddiele sú uvedené práva a povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľom, v druhom oddiele vo vzťahu k podnikom a v treťom oddiele sú uvedené ustanovenia spoločné pre spotrebiteľov aj podniky.

 

Časť I - úprava vzťahu medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľmi

4.1 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Výrobkov

Prevádzkovateľ zodpovedá Kupujúcemu za to, že zakúpený Produkt je pri prevzatí bez vád, najmä za to, že:

a)  zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a ďalším dohodnutým vlastnostiam;

b)  je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým prevádzkovateľ súhlasil;

c)  sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane príručky.

Prevádzkovateľ ďalej zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

a) výrobok je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo priemyselné predpisy, ak neexistujú technické normy;

b) Výrobok zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia prevádzkovateľa alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;

c)  výrobok sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať;

d) Výrobok zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ak ju Prevádzkovateľ poskytol Kupujúcemu pred uzavretím Zmluvy;

pokiaľ Prevádzkovateľ pred uzavretím Zmluvy výslovne neoznámil Kupujúcemu, že niektorá vlastnosť Výrobku je odlišná a Kupujúci s tým pri uzavretí Zmluvy výslovne súhlasil.

Ak výrobok nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, je chybný. Za vadu Výrobku sa považuje aj dodanie iných ako objednaných Výrobkov alebo vady v dokumentoch potrebných na používanie Výrobku.

 

4.2 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady Výrobkov

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Výrobku spôsobené nesprávnym používaním Výrobku alebo inak spôsobené Kupujúcim, za opotrebenie Výrobkov spôsobené ich obvyklým používaním alebo v prípade použitej veci za opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.

 

4.3 Práva spotrebiteľa z chybného plnenia

Ak má Výrobok dodaný Spotrebiteľovi na základe Zmluvy vadu, ktorá existovala už v čase jeho prevzatia Kupujúcim, aj keď sa prejaví neskôr, pričom pri vadách Výrobku, ktoré sa prejavili v priebehu jedného roka od prevzatia, sa má za to, že Výrobok bol vadný už v čase jeho prevzatia, ak to povaha Výrobku alebo vady nevylučuje (táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže Výrobok užívať, v prípade, že Kupujúci na vadu oprávnene upozornil), má Spotrebiteľ z vadného plnenia tieto práva:

a) Odstránenie závady (dodanie nového výrobku alebo oprava):

Kupujúci môže podľa vlastného uváženia požadovať dodanie nového Výrobku bez vady alebo opravu Výrobku, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by mal Výrobok bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez výrazných ťažkostí pre Kupujúceho.

Prevádzkovateľ môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na význam a hodnotu, ktorú by mal výrobok bez vady.

Prevádzkovateľ odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby Kupujúcemu nespôsobila značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha Výrobku a účel, na ktorý Kupujúci Výrobok zakúpil.

Prevádzkovateľ je povinný prevziať výrobok na vlastné náklady, aby odstránil závadu.

b) Zľava alebo odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

- Prevádzkovateľ odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby Kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti s prihliadnutím na povahu Výrobku a účel, na ktorý Kupujúci Výrobok zakúpil, alebo neprevzal Výrobok na vlastné náklady na odstránenie vady;

- závada sa prejavuje opakovane;

- chyba je podstatným porušením zmluvy alebo

- z vyhlásenia Prevádzkovateľa alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou Výrobku bez vady a chybného Výrobku, ktorý Kupujúci dostal.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada výrobku nepodstatná.

Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu Cenu bez zbytočného odkladu po tom, ako dostane Produkt alebo po tom, ako Kupujúci Prevádzkovateľovi preukáže, že Produkt Prevádzkovateľovi odoslal.

Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví na zakúpených výrobkoch do 2 rokov od ich prevzatia. Ak Kupujúci oprávnene vytkol Prevádzkovateľovi vadu, lehota na uplatnenie výčitiek neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže Výrobok používať. Závada sa vytkne prevádzkovateľovi.

 

Časť II - úprava vzťahu medzi prevádzkovateľom a podnikateľmi

4.4 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Produktov

Prevádzkovateľ zodpovedá Podnikateľovi za to, že zakúpený Produkt je pri prevzatí bez vád, najmä že:

a) je dodaný Podniku v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení, inak v kvalite a vyhotovení vhodnom na účel zrejmý zo Zmluvy, a ak nie je zrejmý, na obvyklý účel;

b) je v súlade s ostatnými požiadavkami zákona a môže sa používať v súlade s účelom zmluvy, a ak účel nie je v zmluve uvedený, tak obvyklým spôsobom.

Ak výrobok nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, je chybný. Za vadu Výrobku sa považuje aj dodanie iných ako objednaných Výrobkov alebo vady v dokumentoch potrebných na používanie Výrobku.

 

4.5 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady Výrobkov

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Výrobku spôsobené nesprávnym používaním Výrobku alebo inak spôsobené Podnikateľom, za opotrebenie Výrobkov spôsobené ich obvyklým používaním, alebo v prípade použitej veci za opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za vady Výrobkov, ktoré mal Podnikateľ pri vynaložení bežnej starostlivosti poznať v čase uzavretia Zmluvy, s výnimkou prípadov, keď bol Podnikateľ ubezpečený Prevádzkovateľom, že Výrobok nemá vady. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka kvality podľa článku 4.10.

 

4.6 Práva Podnikateľa z vadného plnenia

Ak má Produkt dodaný Podnikateľovi na základe Zmluvy vadu existujúcu v čase jeho prevzatia Podnikateľom, aj keď sa prejaví neskôr, má Podnikateľ právo na:

Ak je chyba podstatným porušením Zmluvy:

a) odstrániť vadu tým, že podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa dodá chýbajúci Výrobok alebo jeho časť, opraví Výrobok alebo jeho časť alebo Výrobok alebo jeho časť vymení;

b) primeranú zľavu z ceny;

c) odstúpenie od zmluvy.

Ak Podnik neuplatní svoje právo včas (v rámci Oznámenia alebo bez zbytočného odkladu po Oznámení), má Podnik práva ako v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy.

Ak ide o menej závažné porušenie:

a)  odstrániť vadu tým, že podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa dodá chýbajúci Výrobok alebo jeho časť, opraví Výrobok alebo jeho časť alebo Výrobok alebo jeho časť vymení;

b) primeranú zľavu z ceny.

Podnikateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať dodanie nového Výrobku, ak Výrobok nemôže byť vrátený v stave, v akom ho dostal. Toto sa nevzťahuje na:

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly zameranej na zistenie vady Výrobku;

b) ak Podnikateľ používal Výrobok pred zistením závady;

c) ak Podnikateľ svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia Výrobku v nezmenenom stave;

d) ak Podnikateľ predal Výrobok pred zistením vady alebo ak Podnikateľ zmenil Výrobok počas bežného používania; ak sa tak stalo len čiastočne, Podnikateľ vráti Prevádzkovateľovi to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí Prevádzkovateľovi škodu v rozsahu, v akom mal z používania Výrobku prospech.

Podnikateľ skontroluje zakúpené Výrobky čo najskôr po ich dodaní a zistí ich vlastnosti a množstvo.

Podnikateľ je povinný oznámiť akékoľvek vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol zistiť pri včasnej kontrole a dostatočnej starostlivosti, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia Výrobkov.

Ak Podnikateľ oprávnene vytkol Prevádzkovateľovi vadu, lehota na uplatnenie výčitiek neplynie po dobu, počas ktorej Podnikateľ nemôže Produkt používať. Závada sa vytkne prevádzkovateľovi.

 

Časť III - úprava vzťahov medzi prevádzkovateľom a kupujúcimi (podnikmi a spotrebiteľmi)

4.7 Náprava reklamácie (reklamácia chyby)

Kupujúci je povinný oznámiť vady výrobku a prípadne uplatniť zvolené právo z chybného plnenia uvedené v článku 4.3 alebo 4.6. oznámením zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú na webovom sídle Prevádzkovateľa z e-mailovej adresy Kupujúceho uvedenej v Ponuke, alebo písomným oznámením zaslaným do sídla Prevádzkovateľa alebo do prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa, alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje Prevádzkovateľovi bez pochybností identifikovať Kupujúceho, a to aj ústnou reklamáciou v sídle Prevádzkovateľa alebo v jeho prevádzkových priestoroch (ďalej len "Oznámenie").

V Oznámení Kupujúci identifikuje Výrobok, zistenú vadu alebo presne popíše, ako sa vada prejavuje, a môže uviesť aj výber práva, ktoré si uplatňuje voči Prevádzkovateľovi, prípadne viacero práv za sebou (napr. v prípade, že sa ukáže, že vadu nie je možné odstrániť alebo nedôjde k dohode o výške poskytnutej zľavy). Voľbu práva na chybné plnenie možno uplatniť aj samostatným oznámením alebo najneskôr bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia, ktoré neobsahovalo voľbu príslušného práva na chybné plnenie. Kupujúci v oznámení zdokumentuje okamih prevzatia výrobku, a tým aj začiatok plynutia lehoty na uplatnenie vád.

Prevádzkovateľ je povinný prijať Oznámenie v sídle Prevádzkovateľa alebo v prevádzke Prevádzkovateľa alebo na kontaktnej e-mailovej adrese alebo na iných kontaktných údajoch uvedených v týchto VOP. Za dátum oznámenia vady a reklamácie sa považuje dátum doručenia Oznámenia kupujúceho prevádzkovateľovi.

Kupujúci môže zmeniť voľbu práva uvedenú v Oznámení z dôvodu rovnakej vady len so súhlasom Prevádzkovateľa, ako aj v iných prípadoch a za podmienok stanovených v týchto VOP.

 

4.8 Vybavovanie reklamácií

Prevádzkovateľ vydá Spotrebiteľovi vhodným spôsobom (s prihliadnutím na formu Oznámenia) bez zbytočného odkladu po doručení Oznámenia písomné potvrdenie obsahujúce informácie o tom, kedy Spotrebiteľ uplatnil svoje nároky, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje Spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Prevádzkovateľ je tiež povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach vyplývajúcich z chybného plnenia.

Reklamácie a sťažnosti musia byť vybavené a Spotrebiteľ o tom musí byť informovaný (musí dostať písomné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadné dôvody zamietnutia reklamácie a ďalšie vhodné doplňujúce informácie, napr. kedy a kde je Výrobok pripravený na prevzatie a podobne) do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia Oznámenia Prevádzkovateľovi, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota. Po uplynutí tejto lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Vo vzťahu k podnikateľom sa tento článok uplatňuje primerane. Podnikateľ však nemá nárok na odstúpenie od zmluvy alebo na primeranú zľavu.

 

4.9 Súvisiace práva a povinnosti kupujúceho

Na účely rozhodnutia Prevádzkovateľa a prípadného vybavenia reklamácií podľa predchádzajúcich odsekov je Kupujúci povinný sprístupniť Prevádzkovateľovi Výrobky, ktorých sa reklamácie týkajú, vhodným spôsobom a podľa pokynov Prevádzkovateľa. Kupujúci je najmä povinný predložiť Výrobky, v súvislosti s ktorými reklamoval vady, Prevádzkovateľovi v čase reklamácie vady alebo bez zbytočného odkladu po reklamácii vady, pričom Výrobky doručí do sídla Prevádzkovateľa alebo do sídla Prevádzkovateľa.

Pri odstúpení od Zmluvy alebo pri dodaní nového Výrobku je Kupujúci povinný vrátiť Prevádzkovateľovi pôvodne dodaný Výrobok, v prípade Spotrebiteľa na náklady Prevádzkovateľa, inak na náklady Podnikateľa.

Pri odstúpení od Zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný vrátiť peňažné prostriedky Kupujúcemu, kým mu nebudú príslušné Výrobky doručené alebo kým Kupujúci nepreukáže, že ich Prevádzkovateľovi zaslal.

 

4.10. Záruka kvality

Prevádzkovateľ poskytuje na všetky výrobky záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim.

Zárukou za kvalitu sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že zakúpený Výrobok bude vhodný na použitie na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania Kupujúcemu. Ak je na výrobku alebo v dokumente týkajúcom sa výrobku uvedená dlhšia doba používania alebo životnosti výrobku, platí záručná doba stanovená v tomto článku. Kupujúci pre uľahčenie uvádza, že záruka sa vzťahuje na všetky vady (s výnimkami uvedenými nižšie), ktoré sa na výrobku vyskytnú počas záručnej doby, bez ohľadu na to, či bol výrobok vadný už v čase prevzatia kupujúcim. Záruka sa preto poskytuje nad rámec práv z vadného plnenia, ktoré nie sú zárukou dotknuté.

Ak sa na reklamovanú závadu vzťahuje záruka, Prevádzkovateľ bude podľa vlastného uváženia postupovať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) odstrániť závadu opravou alebo dodaním nového predmetu alebo jeho časti;

b) poskytne Kupujúcemu zľavu z Ceny;

c) vrátiť Kupujúcemu Cenu oproti vydaniu Výrobku.

Kupujúci je povinný upozorniť Prevádzkovateľa na vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť výrobok skontrolovať a vadu zistiť, najneskôr však do konca záručnej doby. Ustanovenia článkov 4.7 až 4.9 sa primerane vzťahujú na námietku vady a následný postup.

Ak Kupujúci oprávnene vytkol vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže vadný Výrobok používať.

Záruka kvality sa neuplatňuje:

a) pre Výrobok predávaný za nižšiu cenu, vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena;

b) opotrebovanie výrobku spôsobené bežným používaním;

c)  v prípade použitých Výrobkov za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal Výrobok pri prevzatí Kupujúcim;

d) za vady Výrobku spôsobené Kupujúcim, treťou stranou alebo vonkajšou udalosťou po jeho prevzatí;

e) na iné prípady, ak si to vyžaduje povaha veci.

 

4.11. Vrátenie výrobkov

Predávajúci umožňuje všetkým Kupujúcim, nad rámec práva podľa bodu 3.6. alebo iného zákonného práva na odstúpenie od Zmluvy, odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prevzatia Výrobku. Lehota je zachovaná, ak je Výrobok vrátený Predávajúcemu alebo odovzdaný na prepravu.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu 4.11. je však bezpodmienečne podmienené vrátením výrobku v stave, v akom ho kupujúci dostal, t. j. nepoškodený, s etiketou a v pôvodnom obale.

Ďalšie pravidlá sú uvedené v časti DOPRAVA A VRAŤAŽBA, ktorá je zobrazená v obchode a je k dispozícii na tomto odkaze https://www.silvini.sk/content/7-doprava-vratenie. Tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 3.6 ani právo na odstúpenie od zmluvy v dôsledku chybného plnenia.

 

5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov kupujúcich sa uplatňujú pravidlá, ktoré sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa v dokumentoch označených ako Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu a Ochrana osobných údajov.

 

 

 

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kupujúci alebo záujemca môže kontaktovať prevádzkovateľa s cieľom získať informácie alebo uplatniť svoje právo nasledujúcim spôsobom:

Korešpondenčná adresa: Pražská 239, Zdiby, PSČ 250 66 ;

Tel.: +420 773 711 100;

E-mail: obchod@silvini.com;

Dátové schránka: nthi5ez;

alebo osobne v priestoroch predávajúceho.

Registrácia nového účtu